Design a site like this with WordPress.com
Get started

Seinn | Singing

Thig crìoch air an t-saoghail
ach mairidh ceòl ‘us gaol.

Singing is an exciting and entertaining way of keeping traditions alive. You don’t need to speak Gaelic to join a Gaelic choir.

For more information about joining a Gaelic choir in Australia, see the choirs’ own websites:

Sydney – the Australian Gaelic Singers

Melbourne – the Scottish Gaelic Choir of Victoria

Òrain air an loidhne | Online Song Class

Tha clas òran againn air Zoom! We have a song class on Zoom!

Bidh a’ chiad chlas agad saor-an-asgaidh, agus $5 gach clas às dèidh sin.
Your first class is free, and $5 each time after that.

Cuir post-d gu raghnaid.nicgaraidh@gmail.com gus an ceangal fhaighinn.
E-mail raghnaid.nicgaraidh@gmail.com to get the Zoom access link.

Bidh a’ chlas freagarrach do fileantaich agus luchd-tòisichidh.
The class is suitable for both beginners and fluent speakers.