Design a site like this with WordPress.com
Get started

CGA Sgoil

Sgoil Earraich Nàiseanta

Bidh Sgoil Ghàidhlig 2020 air an eadar-lìon! Bithibh na d’ fhuireachas – bidh barrachd fiosrachadh a’ tighinn a dh’fhaithgheàrr.

National Gaelic School 2020 will be online! Keep an eye out for more information coming soon.

Sgoil Earraich

Previous Sgoiltean have been held in Sydney, Melbourne, and Brisbane.

Sgoil 2018

Sgoil 2018 was held at St. Anne’s College, North Adelaide, South Australia.

Sgoil 2019

Sgoil 2019 was held at the Nunyara Conference Centre, Belair, South Australia.


Àm airson achmhasan, àm airson cèilidh.

Seanfhacal


Let’s Learn together.

Join Comunn Gàidhlig Astràilia today and sign up for your first Sgoil