Design a site like this with WordPress.com
Get started

Mu ar dèidhinn | About Us

Gum bitheadh cànan ar sinnsreadh beò air feadh Astràilia.

Cò sinne?

Tha Comunn Gàidhlig Astràilia na bhuidhinn coimhearsnachd neo-phrothaideach a tha a’ misneachadh cànain agus cultur nan Gàidheal ann an Astràilia. Tha an dà chuid fileantaich agus luchd-ionnsachaidh am measg na ballrachd againn agus tha buill againn air feadh Astràilia agus thall thairis. Bidh sinn a’ cuir co-chruinnichean agus tachartasan dualchasach agus clasaichean cànain air dòigh, agus tha litir-naidheachd againn air a bheil “An Teachdaire Gàidhealach”.

Who are we?

Comunn Gàidhlig Astràilia is a non-profit organisation which supports the language and culture of Scottish Gaels in Australia. Our members include native speakers and learners, in Australia and overseas. We organise cultural gatherings and events and language classes, and we produce a newsletter journal, “An Teachdaire Gàidhealach”.

Cuir fios gu | Contact Us

Email